Роди, жанри

Рід літератури

Узагальнююче поняття, один із головних елементів систематизації літературного матеріалу.

Література поділяється на три роди — епос, лірика, драма. Досить часто зустрічаються твори, у яких поєднуються особливості кількох літературних родів. Найчастіше відбувається поєднання епічного і ліричного начал (ліро-епос). Кожному літеротурному роду притаманна своя ситема жанрів. Частина жанрів поділяється на жанрові різновиди за змістовим принципом.

Фольклорні роди

Епічний рід літератури - один із трьох родів літератури, відмінний за своїми ознаками від лірики та драми. Епічний твір розкриває об’єктиивну картину навколишньої дійсності. У його основі лежить подія. Кожен епічний твір передає певний випадок або цілу історію з життя героя чи героїв.

Жанри епосу

Проміжний рід літератури, який виділяють поряд з епосом, лірикою і драмою. У таких творах зображені і події з життя персонажів, і їхні переживання, емоції, настрої.

Жанри ліро-епосу

Ліро-епічний жанр казкового, фантастичного чи легендарного змісту з драматичним, напруженим сюжетом. У баладі поширений прийом метаморфози. ( Перетворення людини в дерево, квітку, пташку тощо).

Приклад

«Ой летіла стріла»

Ліро-епічний жанр, особливий різновид фольклорних епічних пісень, у яких оспівується героїчне історичне минуле українського народу, переважно часів визвольної боротьби, очолюваної козацтвом, або його побут і моральні переконання. Виконується речитативом у супроводі кобзи , бандури чи ліри.

Приклад

«Дума про Марусю Богуславку»

Ліро-епічний жанр, фольклорний твір про конкретну історичну подію, процес або історичних осіб.

Приклад

«Ой морозе морозенку», «Чи не той то хміль»

Ліричний рід літератури - один із трьох родів літератури, відмінний за своїми ознаками від епосу та драми. У ліричному творі навколишня дійсність зображується шляхом передачі почуттів, настроїв, переживань, емоцій ліричного героя чи автора.

Народні пісні, які виконувались під час різних народних свят та обрядів.

Народні пісні про економічні та політичні умови життя різних соціальних груп населення, про їхню історичну роль у становленні та розвитку українського суспільства, у формуванні національних норм етики й моралі.

Народні пісні, що змальовують приватне життя як суспільства, так й окремої особи. У народній пісенній літературі це найобширніша та найрозвинутіша ділянка.

Драматичний рід літератури - один із трьох родів літератури, відмінний за своїми ознаками від епосу та лірики. Драматичний твір зображує дійсність безпосередньо через висловлювання та дії самих персонажів, здебільшого призначений для сценічного втілення.

Жанр фольклорної драми. Різдвяна драма.

Tema

Літературні роди

Епічний рід літератури - один із трьох родів літератури, відмінний за своїми ознаками від лірики та драми. Епічний твір розкриває об’єктиивну картину навколишньої дійсності. У його основі лежить подія. Кожен епічний твір передає певний випадок або цілу історію з життя героя чи героїв.

Жанри епосу

Історико-літературний твір у Русі, у якому оповідь велася за роками (хронологія).

Приклад

«Повість минулих літ»

Епічний жанр середнього обсягу. Особливістю є однолінійний сюжет. У сюжеті змальовується кілька подій, об’єднаних навколо одного центрального персонажа чи кількох персонажів.

Жанрові різновиди повісті

Приклад

Іван Нечуй-Левицький «Кайдашева сім’я»

Приклад

Іван Франко «Захар Беркут»

Великий епічний жанр, в основі якого лежить зображення приватного життя людини в нерозривному зв’язку із суспільним розвитком.

Жанрові різновиди роману

Приклад

Пантелеймон Куліш «Чорна рада»

Приклад

Іван Білик, Панас Мирний «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Приклад

Валер'ян Підмогильний «Місто»

Приклад

Юрій Яновський «Майстер корабля»

Приклад

Іван Багряний «Тигролови»

Приклад

Ліна Костенко «Маруся Чурай»

Малий епічний жанр літератури, невеликий за обсягом твір про незвичайну життєву подію з несподіваним фіналом.

Приклад

Василь Стефаник «Камінний хрест»,

Ольга Кобилянська «Valse melancolique»

Микола Хвильвий «Я(Романтика)»

Олесь Гончар «Модри Камень»

Григір Тютюнник «Три зозулі з поклоном»

Невеликий гумористичний епічний жанр уведений в українську літературу Остапом Вишнею. Особливістю жанру є поєднання жартівливих замальовок з елементами семантичної дотепності.

Приклад

Остап Вишня «Моя автобіографія», «Сом»

Проміжний рід літератури, який виділяють поряд з епосом, лірикою і драмою. У таких творах зображені і події з життя персонажів, і їхні переживання, емоції, настрої.

Жанри ліро-епосу

Ліро-епічний жанр, невеликий, частіше віршований алегоричний твір повчально-гумористичного або сатиричного характеру.

Приклад

Григорій Сковорода «Бджола та Шершень»

Ліро-епічний жанр казкового, фантастичного чи легендарного змісту.

Приклад

Іван Драч «Балада про соняшник»

Один з жанрів ліро-епосу. Великий віршований твір, у якому поєднано епічні події і ліричні елементи (авторські переживання, ліричні відступи).

Жанрові різновиди поеми

Приклад

«Слово про похід Ігорів»

Приклад

Іван Котляревський «Енеїда

Приклад

Тарас Шевченко «Катерина»

Приклад

Тарас Шевченко «Сон («У всякого своя доля...») »

Приклад

Іван Франко «Мойсей»

Ліричний рід літератури - один із трьох родів літератури, відмінний за своїми ознаками від епосу та драми. У ліричному творі навколишня дійсність зображується шляхом передачі почуттів, настроїв, переживань, емоцій ліричного героя чи автора.

Приклад

Іван Франко «Чого являєшся мені у сні»

Олександр Олесь «Чари ночі»

Павло Тичина «Ви знаєте, як липа шелестить…», «О, панно Інно»

Максим Рильський «У теплі дні збирання винограду…»

Приклад

Тарас Шевченко «Заповіт»

Павло Тичина «Пам’яті тридцяти»

Олександр Олесь «О слово рідне, орле скутий»

Володимир Сосюра «Любіть Україну!»

Василь Симоненко «Задивляюсь у твої зіниці…»

Василь Голобородько «Наша мова»

Приклад

Микола Вороний "Блакитна Панна"

Приклад

Леся Українка «Contra spem spero»

Василь Стус «Господи, гніву пречистого...»

Ліна Костенко «Страшні слова, коли вони мовчать...»

Жанр лірики, художній твір, організований за певними законами віршування.

Приклад

Пало Тичина «Ви зняєте, як липа шелестить?»

Ліричний жанр , твір призначений для співу. Розрізняють народні і літературні пісні.

Приклад

Андрій Малишко «Пісня про рушник»

Ліричний жанр, вірш, написаний у формі звернення до певної особи чи багатьох осіб.

Приклад

Тарас Шевченко «І мертвим, і живим, і ненародженним…»

Канонічний жанр ліричного вірша, складається з чотирнадцяти рядків, двох чотиривіршів та двох тривіршів. Основна схема римування у сонеті: абаб абаб ввд еде, хоч можливі і інші варіанти.

Приклад

Максим Рильський «У теплі дні збирання винограду»

Ліричний жанр, якому притаманний неримований нерівнонаголошений віршорядок.

Приклад

Василь Голобородько «Наша мова»

Драматичний рід літератури - один із трьох родів літератури, відмінний за своїми ознаками від епосу та лірики. Драматичний твір зображує дійсність безпосередньо через висловлювання та дії самих персонажів, здебільшого призначений для сценічного втілення.

Жанри драми

Драматичний жанр, в основу якого покладено гострий життєвий конфлікт, напружену боротьбу й складні переживання персонажів, але розв'язка не має трагічного характеру, відсутня свідома настанова на комічне.

Приклад

Іван Котляревський «Наталка Полтавка»

Леся Українка драма-феєрія «Лісова пісня»

Драматичний жанр, твір , що ґрунтується на гострому конфлікті між прагненнями особистості та неможливістю їх реалізувати.

Драматичний жанр, твір у якому засобами гумору та сатири розвінчуються негативні суспільно-побутові явища, розкривається смішне в навколишній дійсності чи людині.

Приклад

Микола Куліш сатирична комедія "Мина Мазайло"

Драматичний жанр, якому притаманні риси одночасно і трагедії, і комедії.

Tema

вверх